Vedtægter for OK Snab

§ 1. Navn
Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN SNAB, Vejle, stiftet den 18. maj 1954. Klubben er tilknyttet D.O.F. under D.I.F. og Vejle Idrætsråd og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted er Vejle Kommune.

§ 2. Formål
Klubbens formål er at samle alle orienteringsinteresserede i Vejle og omegn og skaffe dem de bedste muligheder for at dyrke orienteringssporten.

§ 3. Medlemmerne
Som medlemmer optager klubben alle med interesse for orienteringsløb. Æresmedlemmer kan ved bestyrelsens forslag udnævnes på generalforsamlinger. Passive medlemmer kan optages i henhold til D.O.F’s regler for passive medlemmer. Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4. Kontingent og licens
Kontingentet fastsættes på generalforsamling. Kontingentet betales én gang årligt forud for D.O.F’s opkrævning af kontingent hos klubben.

§ 5. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske til kassereren. Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke. Ved kontingent-restance eller anden gæld kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke et medlem. For på ny at blive medlem skal gammel gæld betales. Bestyrelsen kan i øvrigt udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

§ 6. Bestyrelsen
Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Klubben hæfter for bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og handlinger. Bestyrelsen, der består af en formand, kasserer samt formænd for indtil 6 stående udvalg, vælges på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal. Formanden er på valg hvert år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at kasserer og formændene for kommunikationsudvalget, arrangementudvalget samt talent- og eliteudvalget er på valg hvert ulige år. Formændene for kortudvalget, træningsudvalget og ungdomsudvalget er på valg lige år. Valgene kan kræves foretaget skriftligt. Genvalg kan finde sted.

§ 7. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed gør hans stemme udslaget. Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal I så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde. Under formandens fravær konstituerer bestyrelsen et af sine medlemmer som formand. Bestyrelsen fører referat fra møderne.

§ 8. Særlige udvalg
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, som den skønner nødvendige for de foreliggende opgaver.

§ 9 Revision, medlemskartotek og regnskab
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal inden 15. januar afgive specificeret regnskab til den på generalforsamlingen valgte revisor. Regnskab med revisionspåtegning fremlægges på ordinær generalforsamling til godkendelse. Kassereren fører medlemskartotek

§ 10. Generalforsamling
Generalforsamlingen, der har højeste myndighed, indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af skriftlig eller elektronisk meddelelse. Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed. Den ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

§ 11. Ordinær Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes i Vejle hvert år senest februar med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelse

a. formand
b. kasserer (ulige år)
c. kommunikation (ulige år)
d. arrangementudvalg (ulige år)
e. talent- og eliteudvalg (ulige år)
f. kortudvalg (lige år)
g. træningsudvalg (lige år)
h. ungdomsudvalg (lige år)

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

§ 12. Ekstaordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes , når bestyrelsen beslutter det eller senest 1 måned efter, at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har udtrykt ønske herom overfor bestyrelsen.

§ 13. Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 dage før. Vedtagelse sker ved almindelig stemmeflertal.
Forslag, som fremkommer efter den anførte normale frist, kan kun komme til afstemning, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor.

§ 14. Lovændringer
Lovændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15. Opløsning
Klubben kan kun opløses efter vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 måneders mellemrum. Opløses klubben, tilfalder dens midler og ejendele D.O.F.

Vedtaget på generalforsamlingen 4. februar 2015.